Cấp độ lọc Độ tinh lọc
Q 3 Micron
P 1 Micron
H 0.01 Micron

 

Đang cập nhật